وبینار

  آموزش وبینار + PDF   
آموزش وبینار+فیلم     
وبینار ها موضوع تاریخ تعداد اعضای شرکت کننده فیلم وبینار عکس فایل حاضرین در وبینار
اولین وبینار   1393/11/01  31      دانلود
دومین وبینار    1393/03/10  13      دانلود
سومین وبینار    1393/03/17  23      دانلود
چهارمین وبینار    1393/09/16  23      دانلود
پنجمین وبینار    1393/12/17  22      دانلود
ششمین وبینار    1394/02/16  31      دانلود
هفتمین وبینار پرداخت عملکردی 1394/05/28 34      دانلود
هشتمین وبینار شاخص های سنجش عملکرد 1395/09/14 9   عکس  دانلود