اخبار

کارگاه مدیریت محتوی وب سایت دانشگاه

 

کارگاه آموزشی مقدماتي یک و مقدماتی دو

مدیریت محتوی وب سایت دانشگاه   

 
 

کارگاه آموزشی  مقدماتی یک و مقدماتی دو سیستم مدیریت محتوای جدید دانشگاه  شامل

شرح مختصری از پنل اصلی ،مدیریت مطالب ،مدیریت مجموعه ،مدیریت رسانه ،مدیریت ماژول ،مدیریت قالب ،مدیریت منو  ) 

به طور پیوسته به مدت دو روز در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد .

 
 

 شنبه       10- 07-95 از ساعت  9 الی 14

یکشنبه     11- 07-95 از ساعت  الی 14 

 
 

محل برگزاري كارگاه : کتابخانه دانشکده پزشکی - طبقه دوم دانشکده - کلاس IT

 
 

شرکت در کارگاه مذکور برای افردای که تا کنون در کارگاهها  شرکت ننموده اند  الزامی است  فرم ثبت نام کارگاه   را تا پایان وقت اداری چهارشنبه 07-07-95 تکميل فرماييد.

 
 

 

http://itc.mums.ac.ir/WebSite/Lists/list33/Item/newifs.aspx?isdlg=1

 

 
 

در صورت عدم امکان حضور دلیل آنرا اعلام فرمایید  .

 
     

 

منوي اصلي