تور رسانه ای

سرود دانشگاه علوم پزشکی مشهد

     
     
 
 
شناسنامه  سرود
 
 

تور رسانه ای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی - 19 آذر ماه 1393

تور رسانه ای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی - 19 آذر ماه 1393

 

تور رسانه ای پژوهشکده بوعلی - 7 آبان 1393+بازتاب

بازتاب تور رسانه ای پژوهشکده بوعلی - 7 آبان 1393

 

تور رسانه ای پژوهشکده بوعلی - 7 آبان 1393+فیلم

تور رسانه ای پژوهشکده بوعلی - 7 آبان 1393+فیلم

 

تور رسانه ای

تور رسانه ای پژوهشکده بوعلی - 7 آبان 1393

گزارش تور

انعکاس رسانه ای

 تور رسانه ای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی - 19 آذر ماه 1393

فیلم

انعکاس رسانه ای