مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علی عمادزاده

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد : دکتر علی عمادزاده

تلفن : 05138713634  *** فکس : 05138713638 *** ایمیل : EmadzadeA[at]mums.ac.ir

شرح

یکی از عوامل مهمی که در پیشبرد اهداف و سرنوشت یک سازمان، اهمیـت و ارزش اساسـی دارد و آن را در نیـل بـه اهداف مربوطه یاری می‌دهد، کیفیت رابطه آن سازمان با افراد حقیقی و حقوقی و افکار عمـومی جامعه‌ای اسـت کـه بـا آن در ارتباط است. هراندازه این ارتباط مستحکم‌تر و گسترده‌تر باشد، آن سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق‌تر خواهد بود، چـرا که امروزه و در عصر ارتباطات این نیاز را، نهادی بسیار مهم و حساس به نام «روابط عمومی» کـه پـل ارتبـاطی بـین سـازمان و مخاطبین درون و برون‌سازمانی است برطرف کرده است.

 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طیف گسترده‌ای از مخاطبین عام و خـاص شـامل اسـاتید، محققـین، دانشجویان، مردم و کارکنان را در برمی‌گیرد، نقش روابط عمومی برای اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی بهنگـام، ایجـاد بسـتر تفـاهم، همکاری و اعتماد متقابل، جلب مشارکت همه‌جانبه مخاطبان در راستای پیشبرد سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف آموزشی، درمـانی، بهداشتی و خدماتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز اهمیت است و این تنها باوجود یـک روابـط عمـومی پویـا و منسجم امکان‌پذیر خواهد بود.

 1. توسعه ارتباطات رسانه‌ای
 2. توسعه ارتباطات مردمی و تکریم ارباب‌رجوع
 3. تقویت ارتباطات و همگرایی درون‌سازمانی و توسعه ارتباطات برون‌سازمانی
 4. گسترش پژوهش تحلیل محتوا در حوزه روابط عمومی و تقویت مطالعات افکار عمومی
 5. تقویت فرهنگ اسلامی و گرامیداشت مناسبت‌های ملی – مذهبی
 6. معرفی به‌موقع توانمندی‌ها و دستاوردها در راستای ارتقای جایگاه و منزلت سازمان
 7. تداوم حرکت به‌سوی روابط عمومی الکترونیک
 8. توسعه و ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی
 9. توسعه و تقویت شبکه روابط عمومی در وزارتخانه و مراکز تابعه
 10. فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی سلامت
 11. توسعه و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین روابط عمومی
 12. توسعه منابع و توانمندسازی نیروی انسانی روابط عمومی