مسئول دفتر

خانم مهلا شب بو 

 تلفن : 05138713634

 نمابر : 05138713638

رایانامه : shabboum3[at]mums.ac.ir  

 


شرح وظایف

 
 1. برگزاری جلسات دفتر و هماهنگی با کارشناسان
 2. پیگیری نامه های وارده به دفتر و ارسال آن به دبیرخانه
 3. انجام کلیه امور مربوط به دفتر از جمله: دریافت و ارسال نامه از طرف کارشناسان و هماهنگی ‏با معاون روابط عمومی‏
 4. ‏‏دریافت نامه ها، اوراق و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و ‏جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه .‏
 5. ‏تفکیک و توزیع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها.‏
 6. پاسخگویی به ارباب رجوع، پاسخگویی حضوری به کلیه مراجعین حوزه مدیریت کاری، اعم از همکاران مدیریت، سایرمدیریتها، سایردستگاهها و عموم مردم
 7. مسئول دفترامین حوزه کاری خود بوده و در رفتار، گفتار وبرخوردها بامراجعین می بایست شئونات حوزه کاری را حفظ نماید.
 8. تکریم ارباب رجوع مهمترین وظیفه ومسؤولیت دفتر می باشد.
 9. تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با مدیر روابط عمومی و تعيين ساعات ملاقات براي آنها
 10. مسئول دفتر می بایست بادرک و موقعیت مدیرنسبت به تنظیم اوقات ملاقات مدیر را برنامه ریزی نموده و شرایطی را فراهم نماید که برنامه های تنظیم شده، یادردست اقدام به موقع انجام پذیرد.
 11. ابلاغ دستورات صادره مدیر به اشخاص و مؤسسات ذيربط و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها
 12. انعکاس مسائل ومشکلات مدیریت، پرسنل به صورت شفاهی به مدیر
 13. تنظیم برنامه های مدیریت جهت برگزاری جلسات
 14. تنظيم اوقات جلسات و كميسيونهائي كه در دفتر مديريت تشكيل ميشود و مطلع ساختن مقامات ياافراد شركت كننده در جلسه
 15. تهیه و تنظیم گزارشات پیرامون وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیر.
 16. تهيه پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدولهاي مختلف
 17. انجام ساير امور ارجاعي مربوط به شغل 
 18. مراقبت از اتاق مدیر
 19. مدیریت محتوا و بارگزاری اطلاعات وب سایت واحد