مدیران روابط عمومی تاکنون

    نام و نام خانوادگی  رایانامه    شروع  پایان   
    دکتر حسین خوبان  khoobanh[at]mums.ac.ir   بهمن ماه 1396 تاکنون   
    دکتر علی عمادزاده  EmadzadeA[at]mums.ac.ir   1392 بهمن ماه 1396  
    دکتر علی فروزانفر  ForouzanfarA[at]mums.ac.ir   1388 1392  
    دکتر محمود ابراهیمی  EbrahimiMH[at]mums.ac.ir   1386 1388  
    دکتر هادی منوری          
    دکتر محمد توانایی مروی          
    غلامرضا عباسی          
    دکتر ناصر وحدتی مشهدیان  vahdatin[at]mums.ac.ir        
    مهندس کشمیری          
    علی ظفرزاده          
    محمد احمدی افزادی          
    دکتر کاظم قدسی GhodsiK[at]mums.ac.ir