معاون روابط عمومی

 مهدی باشعور

تلفن : 05138713634

 نمابر : 05138713638

 basheourm1[at]mums.ac.ir :رایانامه  

 

معرفی

 1. مطالعه و آگاهی از اهداف، سیاست‌های آلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های دانشگاه و اتخاذ اقدامات هماهنگ با آن
 2. نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف روابط عمومی دانشگاه
 3. تدوین و تنظیم برنامه برنامه عملیاتی سالانه و برنامه اجرایی ماهانه روابط عمومی دانشگاه
 4. نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب
 5. تحليل و تشريح ارزشها، ويژگيها، ديدگاهها، سياستها و برنامه ريزيهاي مديريت روابط عمومي و تبيين آنها براي کارکنان روابط عمومی دانشگاه
 6. گردآوري، جمعبندي و تحليل نظرها و ديدگاههاي رسانه ها، مخاطبان (درون سازماني و برون سازماني)، نخبگان و رهبران فكري در زمينه فعاليت هاي دانشگاه و ارايه آن به مديريت روابط عمومي
 7. همكاري با رسانه هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخشهاي مختلف دانشگاه
 8. تدوین و اجرای برنامه‌های ارتباطی سازمان (ارتباطات درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و رسانه‌ها)
 9. تدوین برنامه‌ها و مکانیزمهای ارزیابی و نظارتی
 10. مستندسازی فعالیت‌ها
 11. سردبیری پایگاه خبری وبدا و نشریه خبری الکترونیکی دانشگاه
 12. ایجاد ارتباط احسن با خبرنگاران رسانه‌ها و بهره برداری بهینه از آن‌ها برای اطلاع رسانی به مخاطبان
 13. نظارت بر امر تهیه خبر و گزارش‌های ارسالی به رسانه‌ها
 14. اجرای شیوه‌های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع دانشگاه به رسانه‌ها
 15. اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و انتشاراتی مربوط به گردهمایی ها  و دیدارهای رسمی
 16. اتخاذ شيوه هاي مناسب معرفي سازمان به مجامع علمي بين المللي جهت تعميق و گسترش ارتباطات دانشگاه
 17. تدوين برنامه سالانه مصاحبه هاي مسئولان سازمان با رسانه ها