سردبیر وب دا

کارشناس برنامه ریزی و مطالعات افکار سنجی

سردبیروبدا


نفیسه کاشی پزان جوان - تلفن:05138049318 و 05138713639 - ایمیل : javankn1[at]mums.ac.ir

شرح وظایف

متن شما....

فرایند تولید خبر

مراحل بارگزاری خبر در سایت