درخواست تغيير مسئول سايت

      استاندارد نامگذاري (شناسه) وب سايت جديد      
 

فرم های در خواست سایت واحد های دانشگاه

فرم های درخواست سایت همایش ها

تغيير مسئول سايت

 
   
               
 
 

 

 
 

منوي اصلي