روابط عمومی دانشگاه

شرح وظایف واحد امور داخلی

شرح وظایف

  • کارپردازی روابط عمومی
  • پيگيری ارزشيابی پرسنل روابط عمومی
  • تنظيم ليست اضافه كار ماهانه
  • صدور مرخصی استحقاقی ، استعلاجی و پاس اداری و شخصی كاركنان
  • اجراء و پيگيری بخشنامه‌های روابط عمومي دانشگاه به واحدهای تابعه
  • پيگيری پست ها و موارد استخدامی در روابط عمومی برای واحدهای تابعه
  • بررسی و پيگيری مسائل و مشكلات (رفاهی و...) رابطين و مسئولین روابط عمومی
  • پشتیبانی تمامی عیار از تمامی واحدهای روابط عمومی برای اجرای احسن فعالیت ها و اقدامات
  • تسهیل و تسریع فرآیندهای روابط عمومی دانشگاه در بعد اجرایی
  • تعامل سازنده و ایحاد ارتباط اثربخش بین تمامی گروه ها و واحدهای روابط عمومی
محمد رضا مظفری
تلفن : 38412081 051
رایانامه :MozaffariMMR1@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18

مسئولین روابط عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد