روابط عمومی دانشگاه
روابط عمومی معاونت ها

حسین اخباری

روابط عمومی معاونت درمانتلفن : 38412081 051
رایانامه :AkhbariH1@mums.ac.ir

سید جواد نظری هاشمی

روابط عمومی معاونت آموزشیتلفن : 38412081 051-38433999 051 
رایانامه :NazariHJ1@mums.ac.ir

دکترمحسن صادق پور

روابط عمومی معاونت توسعهتلفن : 38780257 051-38049080 051
رایانامه :Sadeghpourm1@mums.ac.ir

رویا کاظمی

روابط عمومی معاونت بهداشتتلفن : 38422201 051-38415001 051
رایانامه :KazemiR2@mums.ac.ir

مریم توکلی کامه علیا

روابط عمومی معاونت پژوهش و فناوریتلفن :  051 38412081-38411538 051
رایانامه :TavakkoliM1@mums.ac.ir

مریم ربانی ابوالفضلی

روابط عمومی معاونت غذا و دارو تلفن: 38049293 051-38795031 051
رایانامه :RabbaniM1@mums.ac.ir

مریم جعفریان

روابط عمومی معاونت دانشجوییتلفن : 38430734 051
رایانامه :JafarianM1@mums.ac.ir

محمد علیشاهی

روابط عمومی اورژانس115 واحد درمانتلفن : 31449930 051-31449030 051
رایانامه :AlishahiM1@mums.ac.ir
روابط عمومی دانشکده ها

دکترسیدرضا حبیب زاده

روابط عمومی دانشکده پزشکیتلفن : 38002555 051-38002123 051 
رایانامه :HabibzadehR@mums.ac.ir

محمد علی عمرانه

روابط عمومی دانشکده طب ایرانیتلفن : 38848931 051-38552188 051 
رایانامه :OmranehMA1@mums.ac.ir

دكتر هدیه توتونی

روابط عمومی دانشکده دندانپزشکیتلفن : 38829502 051
رایانامه :ToutouniH@mums.ac.ir

صفیه صادقیان روشنایی

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی

 
تلفن : 38846710 051-38846724 051
رایانامه :SadeghianS1@mums.ac.ir

فاطمه آقا زاده

روابط عمومی دانشکده بهداشتتلفن : 38515117 051-31892002 051
رایانامه :AghazadehF3@mums.ac.ir

علیرضا علیزاده

روابط عمومی دانشکده پرستاریتلفن : 3-38591511 051
رایانامه :AlizadehA1@mums.ac.ir

محمد مهدی حسن زاده

روابط عمومی دانشکده داروسازیتلفن : 31801545 051
رایانامه:HasanzadehMM1@mums.ac.ir
روابط عمومی بیمارستان ها

مجید اعلمی ابرده

روابط عمومی بیمارستان قائم(عج)تلفن : 38450100 051
رایانامه :AlamiAM2@mums.ac.ir

زهرا نورانی

روابط عمومی بیمارستان هاشمی نژادتلفن : 32737073 051-32737011 051
رایانامه :NouraniZ2@mums.ac.ir

الهام جوان کاخکی

روابط عمومی بیمارستان دکتر شیختلفن : 37276042 051-37269021 051
رایانامه :JavanE2@mums.ac.ir

علی واعظی کاخکی

روابط عمومی بیمارستان علویتلفن : 38513258 051-38047268 051
رایانامه :VaeziA2@mums.ac.ir

سید حمید طباطبایی

روابط عمومی بیمارستان امام رضا(ع)تلفن : 38525000 051-38543031 051
رایانامه :TabatabaeiH1@mums.ac.ir

سارا صفدری

روابط عمومی بیمارستان ام البنینتلفن : 32231061 051-32231444 051
رایانامه :SafdariS1@mums.ac.ir

محمد موحدی نژاد

روابط عمومی بیمارستان طالقانیتلفن : 35423895 051-35423970 051
رایانامه :MovahhediNM2@mums.ac.ir

سید رضا ثریای

روابط عمومی بیمارستان اکبرتلفن : 38709200 051-38713801 051
رایانامه :SorayaeiR1@mums.ac.ir

مهتاب معمار

روابط عمومی بیمارستان خاتم الانبیا(ص)تلفن : 37281401 051-37273782 051
رایانامه :MemarM1@mums.ac.ir

مهدی داوری

روابط عمومی بیمارستان ابن سیناتلفن : 37002245 051-37002218 051
رایانامه :DavariM1@mums.ac.ir

وحید تقوی

روابط عمومی بیمارستان امیدتلفن : 38459110 051-38426082 051
رایانامه :TaghaviV1@mums.ac.ir

سعید عباس زاده جاغرق

روابط عمومی بیمارستان شهید کامیابتلفن : 38026120 051-38592121 051
رایانامه :AbbaszadehS1@mums.ac.ir

ناصر کاظمی

روابط عمومی بیمارستان شریعتیتلفن : 35510013 051
رایانامه :KazemiN2@mums.ac.ir

رضا راهزاد

روابط عمومی بیمارستان منتصریهتلفن : 32291976 051
رایانامه :RahzadR2@mums.ac.ir
روابط عمومی مراکز بهداشت

رویا کاظمی

روابط عمومی مرکز بهداشت استانتلفن : 38410010 051-38422201 051
رایانامه :KazemiR2@mums.ac.ir

سعیده رضا زاده

روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن

تلفن : 33680880 051-38526760 051
رایانامه :RezazadehS1@mums.ac.ir

اعظم دنیوی

روابط عمومی مرکز بهداشت شماره یکتلفن :35011777 051
رایانامه :DonyaviA1@mums.ac.ir

علیرضا غفوریان

روابط عمومی مرکز بهداشت شماره پنجتلفن : 33800163 051-33446416 051
رایانامه :GhafoorianA1@mums.ac.ir

محبوبه غفار زاده

روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دوتلفن : 33685129 051-33653000 051
رایانامه:GhaffarzadehM1@mums.ac.ir

آرزو معصومی خلیل آباد

مرکز بهداشت شماره سهتلفن : 37634016 051-38529800 051
رایانامه :MasoumiKhA1@mums.ac.ir
روابط عمومی شبکه های بهداشت و درمان

سلمان با اراده

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان باخرزتلفن : 54825759 051-54825753 051
رایانامه :BaeradehS2@mums.ac.ir

محمد شفیعی

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خلیل آبادتلفن : 57725314 051-57727310 051
رایانامه :ShafeiM1@mums.ac.ir

احمد جعفری نژاد

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سرخستلفن : 34528198 051
رایانامه:JafarinezhadA2@mums.ac.ir

امیر افشار

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان کاشمرتلفن : 55240049 051- 55227504 051
رایانامه :AfsharA2@mums.ac.ir

برات اله حسن پور

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بردسکنتلفن : 55422510 051-55424045 051
رایانامه :HasanpoorB1@mums.ac.ir

یونس بهره مند

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خوافتلفن : 54222726 051-54222131 051
رایانامه :BahremandY2@mums.ac.ir

حسین شبانی شاندیز

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان طرقبه و شاندیزتلفن : 5-35512401 051
رایانامه :ShabaniSH2@mums.ac.ir

مریم پور دادیان

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان کلاتتلفن : 5-34723434 051
رایانامه :PourdadianM1@mums.ac.ir

جواد آفریدون

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تایبادتلفن : 54534111 051-54523994 051
رایانامه :AfaridounJ2@mums.ac.ir

سعید بیرجندی اول

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان درگزتلفن : 46228027 051-46229801 051
رایانامه :BirjandiS1@mums.ac.ir

سید جلیل موسوی

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فریمانتلفن : 34632202 051-34626111 051
رایانامه :MousaviJ1@mums.ac.ir

محمد مقضی

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان چنارانتلفن : 46126006 051-46128001 051
رایانامه :MoghziM1@mums.ac.ir

محمد امانی

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان رشتخوارتلفن : 56229686  051-56222010 051
رایانامه :AmaniM1@mums.ac.ir

عسکر حاتمی قلعه صفا

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان قوچانتلفن : 47224060 051-47224091 051
رایانامه :HatamiA2@mums.ac.ir