فرم های در خواستی واحد وب سایت

تکمیل هر دو فرم الزامی است

همکارگرامی فرم چاپی را از طریق اتوماسیون اداری به روابط عمومی دانشگاه ارسال و فرم الکترونیک قسمت مربوطه (در خواست وب سایت یا تغییر مسئول و...) تکمیل نمایید .

در خواست وب سایت واحد های دانشگاه

در خواست تغییر مسئول وب سایت

در خواست سامانه پیام کوتاه واحدهای دانشگاه

در خواست تغییر مسئول وب سایت

در خواست ساب دومین همایشات

در خواست ساب دومین سامانه های دانشگاه