این سامانه برای پاسخگویی سخنگوی ستاد مبارزه باکرونای استان خراسان رضوی آقای دکترسیدمحمدحسین بحرینی و مدیر روابط عمومی دانشگاه  آقای دکترحمیدرضا رحیمی به خبرنگاران محترم را اندازی شده است .


سوالات خود را در خصوص وضعیت کرونا در سطح شهر مشهد و شهرستانهای تابع دانشگاه می توانید از این طریق پرسش نمایید.

کارتابل مدیران

جهت پاسخ به پرسش جدید کلیک کنید

 

کارتابل خبر نگاران

جهت پاسخ به پرسش جدید کلیک کنید

 

پرسش های عمومی

جهت پاسخ به پرسش جدید کلیک کنید