روابط عمومی دانشگاه

بررسی کلی رتبه دانشگاه در یک نگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
زمان  رتبه در بین علوم پزشکی مشهد  رتبه کشوری  رتبه جهانی  Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
مرداد99 3 11 1049 1040 3357 760 826
دی 98  3  12  1152   575 3577  858   902
تیر98 3 12  1172  640  3512  906  902
بهمن 97 4 13 1281 810 3380 1084  972 
مرداد97 3 12 1272 409 3462 1119 965
بهمن 96 3 13 1358 497 3349 1190 1122
مرداد96 4 16 1448 467 3946 1352 1122
بهمن 95 5 16 1601 1423 4028 1327 1371
مرداد95 6 18 1299 960 1379 1500 2429
بهمن 94 4 14 1286 515 2329 675 1471
مرداد94 5 15 1203 943 2236 591 1472
بهمن 93 4 9 1138 1049 2470 440 1532
مرداد93 5 12 1151 1093 2394 526 1536
بهمن 92 4 10 1358 1057 2539 784 1642
مرداد 92 5 16 1807 1732 2999 312 1625
بهمن 91 5 12 1690 2470 3494 1423 1725
مرداد91 3 10 1581 2156 3197 1605 1721
بهمن 90  - 11 1459 3091 4185 1240 1237
زمان  رتبه در بین علوم پزشکی مشهد  رتبه کشوری  رتبه جهانی  SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
تیر90 3 7 1404 1318 3540 1376 1240
بهمن 89 5 8 1607 2072 3757 1496 1493
تیر 89  - 7 2188 1627 3838 2015 1493
تیر 88  - 9 2350 2755 4235 2678 1350
دی 88 4 14 2544 2531 4687 1692 1518
دی 87 5 18 3110 2385 5016 2220 1592