روابط عمومی دانشگاه

شرح وظایف معاون

شرح وظایف

 • مطالعه و آگاهی از اهداف، سیاست‌های عالی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های دانشگاه و اتخاذ اقدامات هماهنگ با آن
 • نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف روابط عمومی دانشگاه
 • تدوین و تنظیم برنامه برنامه عملیاتی سالانه و برنامه اجرایی ماهانه روابط عمومی دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب
 • تحليل و تشريح ارزش ها، ويژگی ها، ديدگاه‌ها، سياست‌ها و برنامه ريزي های مديريت روابط عمومی و تبيين آن‌ها برای کارکنان روابط عمومی دانشگاه
 • گردآوری، جمع بندي و تحليل نظرها و ديدگاه‌های رسانه ها، مخاطبان (درون سازمانی و برون سازمانی)، نخبگان و رهبران فكری در زمينه فعاليت های دانشگاه و ارائه آن به مديريت روابط عمومی
 • همكاری با رسانه های جمعی جهت انعكاس مناسب عملكردهای بخش‌های مختلف دانشگاه
 • تدوین و اجرای برنامه‌های ارتباطی سازمان (ارتباطات درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و رسانه‌ها)
 • تدوین برنامه‌ها و مکانیزم‌های ارزیابی و نظارتی
 • مستندسازی فعالیت‌ها
 • سردبیری پایگاه خبری وبدا و نشریه خبری الکترونیکی دانشگاه
 • ایجاد ارتباط احسن با خبرنگاران رسانه‌ها و بهره برداری بهینه از آن‌ها برای اطلاع رسانی به مخاطبان
 • نظارت بر امر تهیه خبر و گزارش‌های ارسالی به رسانه‌ها
 • اجرای شیوه‌های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع دانشگاه به رسانه‌ها
 • اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و انتشاراتی مربوط به گردهمایی‌ها و دیدارهای رسمی
 • اتخاذ شيوه های مناسب معرفی سازمان به مجامع علمی بين المللی جهت تعميق و گسترش ارتباطات دانشگاه
 • تدوين برنامه سالانه مصاحبه‌های مسئولان سازمان با رسانه‌ها
مهدی باشعور
تلفن : 38412081 051
رایانامه :basheourm1@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18

مسئولین روابط عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد