روابط عمومی دانشگاه

   روابط عمومی ،نقشی بسیار موثر دربهبود وضعیت سازمان ها وایجاد تعامل بین درون سازمانی و برون سازمانی دارد. مسئول روابط عمومی درهردستگاه و سازمان دولتی وخصوصی، بایستی واجد یك سری خصوصیات و روش­های كارآمد دراداره امور وانجام وظایف شغلی باشد تابتواند مایه پیشرفت كاری در ادارات و سازمان­ها گردد. اگر بخواهیم روابط عمومی درحد مطلوبی داشته باشیم بایستی به گونه ­ای برنامه ­ریزی شود كه در درجه اول نسبت به تثبیت و تقویت جایگاه روابط عمومی اقدام گردد. در مراحل بعدی، تدوین ساختار و اساسنامه روابط عمومی، درنظر گرفتن نیروهای كافی برای انجام وظایف مربوطه و مجهز شدن به ابزارهای نوین ارتباطی مورد توجه قرار گیرد تا بتواند از عهده مسایل گسترده دنیای معاصر برآید و راهنمای خوبی برای مجموعه كاری  و مخاطبان  گردد .

دکتر محمد پهلوان کاشی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18
تلفن : 38412081 051
نمابر : 38023042 051
رایانامه :PahlevanKM@mums.ac.ir

مدیران سابق روابط عمومی دانشگاه

مدیران سابق روابط عمومی دانشگاه از سال  1384  تا کنون