روابط عمومی دانشگاه

 

عضویت در طرح اهداء سلولهای بنیادی

 با توجه به اینکه تعداد زیادی از بیماران سطح کشور نیاز به فردی با HLA مشابه دارند 

بانک اهداء کنندگان سلولهای بنیادی ایران

از افراد 18 تا 50 ساله جهت عضویت  دعوت بعمل می آورد . 

نام(*)
نام را ثبت كنيد

نام خانوادگی(*)
نام خانوادگي را ثبت كنيد

کد ملی
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

سن
ورودی نامعتبر

تلفن تماس(*)
تلفن را ثبت كنيد

پست الكترونیک
پست الكترونيك را ثبت كنيد

کد امنیتی (*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر