روابط عمومی دانشگاه

شرح وظایف واحد پاسخگویی به سامانه پیامکی 30002191

شرح وظایف

  • پیگیری و اخذ پیشنهادهای دریافتی از طریق سامانه پیامکی30002191
  • جمع بندی گزارشات در مقاطع شش ماهه و ارائه گزارش به واحد بازرسی دانشگاه
  • تهیه گزارش آماری و ارزیابی ماهانه پیامک ها
الهه ابراهیم پور
تلفن : 38412081 051- 05138423344
رایانامه:EbrahimpourKE2@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18

مسئولین روابط عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد