روابط عمومی دانشگاه

شرح وظایف واحد آموزش

شرح وظایف

  • برگزاری دوره های آموزشی
  • تولید محتوای آموزشی برای مسئولین روابط عمومی دانشگاه
  • تهیه گزارش از اثربخشی دوره های برگزار شده
  • ارزشیابی و پیگیری عملیاتی آموخته ها از سوی فراگیران
  • نیاز سنجی آموزشی سالانه
  • ثبت دوره های آموزشی در سامانه
  • کددار کردن کارگاه های آموزشی خارج از نیازسنجی
  • تعیین و دعوت از مدرسین کارگاهها و دوره های آموزشی
  • دعوت از مدعوین دوره های آموزشی به صورت استاندارد
مهری برجسته
تلفن : 38411190 051
رایانامه :BarjastehM1@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد، خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18

مسئولین روابط عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد