روابط عمومی دانشگاه

مدیران روابط عمومی تا کنون

دکتر حمیدرضا رحیمی
ایمیل: RahimiHR@mums.ac.ir
از اردیبهشت 1398 تا کنون

مدیر روابط عمومی

مدیر سابق روابط عمومی

دکتر حسین خوبان
ایمیل :KhoobanH@mums.ac.ir
از بهمن ماه 1396 تا اردیبهشت 1398
دکتر علی عماد زاده
ایمیل: EmadzadeA@mums.ac.ir
از بهمن ماه 1392 تا بهمن ماه 1396
 

مدیرسابق روابط عمومی

مدیر سابق روابط عمومی

دکتر علی فروزانفر
ایمیل: ForouzanfarA@mums.ac.ir
از بهمن ماه 1388 تا بهمن ماه 1392

دکتر محمود ابراهیمی
ایمیل: EbrahimiMH@mums.ac.ir
از بهمن ماه 1386 تا بهمن ماه 1388

مدیر سابق روابط عمومی

مدیر سابق روابط عمومی

مدیر سابق روابط عمومی

مدیر سابق روابط عمومی

دکتر ناصر وحدتی مشهدیان
ایمیل: vahdatiN@mums.ac.ir

مدیر سابق روابط عمومی

مدیر سابق روابط عمومی

مدیر سابق روابط عمومی

مدیر سابق روابط عمومی

دکتر کاظم قدسی
ایمیل: GhodsiK@mums.ac.ir

مدیر سابق روابط عمومی