روابط عمومی دانشگاه

جشنواره وب سایت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
جشنواره هاي وب سايت هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال 86 (با وقفه يک ساله در سال 87) سالي يکبار در بهمن ماه هر سال به منظور بروزرساني صفحات سايت، افزايش بار علمي سايتها و قدرداني از مسئولين سايت هاي برتر برگزار مي شود.
با توجه به شرح وظايف متفاوت واحدهاي دانشگاه اين ارزيابي به تفکيک دسته هاي زير برگزار مي شود و در هر دسته 2 سايت برتر اعلام و جوايزي به مسئولين سايت ها اهدا مي شود:
    • معاونت ها
    • بيمارستان ها
    • دانشکده ها
    • مراکز تحقيقاتي
    • سايت هاي موضوعي
سايت هاي منتخب
آيتم هاي ارزيابي
 
نحوه ارزيابي سايت هاي دانشگاه
 
تعدادي از همکاران فعال (از بين مسئولين زيرسايت هاي دانشگاه که سابقه همکاري طولاني تري با اين واحد دارند) به عنوان داور سايت انتخاب مي شوند، هر سايت توسط 2 نفر بر اساس شاخص هاي مشخص شده بررسي مي شود و فرم هاي الکترونيک مربوط به هر سايت توسط داور مشخص شده تکميل مي شود.
سپس با توجه به وزن هر يک از شاخص ها نمره هر سايت محاسبه شده و ميانگين نمره هاي مکتسبه محاسبه و به عنوان نمره سايت تعيين مي شود.
 
در سال 86 علاوه بر ارزيابي سايت ها توسط 3 داور ، تمامي سايت ها يک مرتبه توسط يکي از کارشناس واحد وب سايت ارزيابي شده است و سايت هاي منتخب بر اساس 4 ارزيابي انتخاب شدند. با توجه به رشد زيرسايت هاي دانشگاه، بررسي سايت ها توسط يک نفر (از کارشناسان واحد وب سايت) امکان پذير نبود و در سالهاي 89 و 88 هر سايت توسط 3 داور ارزيابي شده است و ارزيابي نهايي بر اساس 3 ارزيابي اعلام شد. در سال 90 هر سايت توسط 2 داور ارزيابي شده است.
 
اميد است با همکاري بيشتر مسئولين زير سايت هاي دانشگاه بتوان در دوره هاي آينده ارزيابي زير سايت ها با 3 داور انجام داد.
 
 
برخي از آيتم هاي جديد ارزيابي جشنواره 91
 
نامه هاي الکترونيکي که با عنوان "ارتقا صفحات سايت" براي مسئول سايت ارسال مي شود و زمان رفع مشکل موجود در صفحات (قابل ذکر است زمان موردنظر با توجه به زمان ثبت اقدام انجام شده توسط مسئول سايت در فرم هاي الکترونيک مربوطه محاسبه مي شود).
همچنين قابل ذکر است پس از ثبت اقدام انجام شده توسط مسئول سايت نکته يا نکات موردنظر دوباره بررسي و در صورت نياز به تغيير مجدد به مسئول سايت ارجاع داده خواهد شد، در صورت رفع کامل مشکلات صفحه وضعيت نامه ارسال شده بسته خواهد شد.
قابل ذکر است آيتم هاي سال هاي قبل نيز همچنان در ارزيابي سال 91 حائز اهميت هستند.
 
زمان برگزاري جشنواره و اعلام نتايج بهمن ماه 91
 
زمان ارزيابي سايت ها دي ماه 91
 
با توجه به زمان ارزيابي سايت ها دقت کنيد قبل از زمان ارزيابي سايت ها نسبت به بروزرساني هاي لازم اقدام نماييد.