روابط عمومی دانشگاه

جشنواره آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه بهمن ماه 89

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 سايت هاي منتخب جشنواره آمار و فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 
 

 

 

بهمن ماه 90